Profil Psychoedukacyjny

wydanie 3 - wersja polska (PEP-3-PL)

Opis Testu

PEP-3-PL składa się z dwóch części. Pierwsza, tj. Skala wykonaniowo-obserwacyjna obejmuje zadania służące do pomiaru poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka oraz obserwacji zachowania. Skala ta składa się z 10 podskal, z których 6 mierzy różne aspekty rozwoju (Mowa bierna, Mowa czynna, Umiejętności poznawcze werbalne i prewerbalne, Motoryka mała, Motoryka duża, Naśladowanie), a 4 mierzą zachowania przystosowawcze (Ekspresja emocjonalna, Wzajemność społeczna, Specyficzne zachowania ruchowe, Specyficzne zachowania językowe). Część druga to Raport opiekuna, w którym rodzic (lub prawny opiekun) dziecka ocenia jego funkcjonowanie. Narzędzie to składa się z dwóch części wstępnych i trzech podskal ilościowych. Tak więc, badanie całym testem umożliwia określenie mocnych i słabych stron dziecka zarówno na podstawie obserwacji wykonania szeregu zadań oraz zachowania dziecka w trakcie przeprowadzania prób, jak i informacji uzyskanych od rodzica. Ze względu na charakter zadań PEP-3-PL jest szczególnie przydatny w badaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale może być również użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także dzieci rozwijających się typowo o nieharmonijnym profilu rozwoju. Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat. Normy rozwojowe zostały opracowane dla wieku od 12 do 84 miesięcy.

Narzędzie może być wykorzystywane w przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach diagnostycznych i innych placówkach pracujących z dziećmi w wieku 2-6 lat.

Właścicielem praw autorskich do PEP-3 jest Pro-Ed. Zgodnie z umową podpisaną z Pro-Ed przez Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi (ICRAHB) w Warszawie, Centrum to ma wyłączne prawo do opracowania, opublikowania i dystrybucji polskiej wersji PEP-3.