PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY

wydanie 3 - wersja polska (PEP-3-PL)

DLACZEGO PEP-3-PL?

Stosowanie technik diagnostycznych związane z podejmowaniem decyzji dotyczących wspierania rozwoju dziecka, planowania oddziaływań terapeutycznych oraz innych decyzji wpływających na życie i rozwój dziecka, wiąże się z przyjęciem przez profesjonalistę dużej odpowiedzialności. Aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu, należy stosować wyłącznie narzędzia zbadane pod względem właściwości psychometrycznych, mające potwierdzoną wartość diagnostyczną (zob. Fronczyk, 2009)*. Żadna z poprzednich wersji Profilu Psychoedukacyjnego - w tym powszechnie dotychczas używany w Polsce PEP-R - nie została w Polsce zwalidowana. Narzędzia te nie powinny być stosowane w praktyce, tym bardziej, że nigdy nie opracowano do nich polskich norm. Ich używanie jest sprzeczne z profesjonalną wiedzą i etyką zawodową. PEP-3-PL jest pierwszą i jedyną obecnie wersją tego narzędzia, dla której sporządzono normy dla populacji polskiej (zob. opis projektu). Warto dodać, że także w USA, gdzie PEP powstał, nie używa się już poprzednich wersji tego narzędzia (PEP-R został oryginalnie opublikowany w 1990 roku, co oznacza, że zawarte w nim normy pochodzą sprzed blisko 30 lat i stały się nieaktualne)**.

Stosowanie w ramach indywidualnej diagnozy i oceny psychologicznej dzieci w Polsce narzędzi niezwalidowanych, niemających polskich norm może być obarczone znaczącym błędem. Jest to działanie niedopuszczalne z etycznego i profesjonalnego punktu widzenia.

Centrum szkoleń EduProf działające w ramach ICRAHB w Warszawie jest jedyną placówką w Polsce, która zawarła umowę z właścicielem praw do PEP-3, firmą ProEd Inc., na wydanie i dystrybucję polskiej adaptacji Profilu Psychoedukacyjnego, wyd. 3.

Wszelkie inne oferty dotyczące sprzedaży polskiej wersji tego narzędzia lub szkoleń z PEP-3-PL są bezprawne.

W wypadku zetknięcia się z nimi, prosimy o sygnał na adres pep3@pep3.pl

Podjęte zostaną stosowne kroki prawne.

______________________________________________________

*Fronczyk, K. (red.)(2009). Psychometria. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: Vizja Press & IT.

**Schopler, E., Reichler, R. J., Bashford, A., Lansing, M. D., & Marcus, L. M. (1990). Individual assessment and treatment for autistic and developmental disabled children: Vol. 1. Psychoeducational profile revised (PEP-R). Austin: Pro-Ed.